Động từ khiếm khuyết (modal verbs) là gì? Cách sử dụng

By   Administrator    28/10/2019

Có rất nhiều loại động từ khác nhau nhưng bài viết này sẽ đề cập đến động từ khiếm khuyết (modal verbs). Modal verbs là gì và cách để sử dụng modal verbs.

Động từ là một phần quan trọng trong Tiếng Anh. Có rất nhiều loại động từ khác nhau nhưng bài viết này sẽ đề cập đến động từ khiếm khuyết (modal verbs). Chúng tôi sẽ nói về Modal verbs là gì và cách để sử dụng modal verbs trong từ hoàn cảnh.

Động từ khiếm khuyết (Modal verbs)

Modal verbs là gì?

Modal verbs là một loại động từ phụ trợ được sử dụng để hình thành các thì động từ, độ chắc chắn và để giải thích rõ nghĩa hơn cho các động từ khác. Modal verbs diễn đạt sự cần thiết hoặc có khả năng. 

Chúng ta sẽ sử dụng modal verbs khi chúng ta cho là một việc gì đó chắc chắn, hoặc có thể xảy ra. Modal verbs cũng có thể được sử dụng khi bạn cần sự cho phép để làm một việc gì đó.

Các động từ khiếm khuyết có trong tiếng anh bao gồm: 

 • Will/would

 • Shall/should

 • May/might

 • Must/have to

 • Can/could/be able to

Tìm hiểu thêm: Phrasal verbs (Cụm động từ) là gì?

Cách sử dụng modal verbs

 • Quá khứ/hiện tại/tương lai

Modal verbs được sử dụng phổ biến nhất để diễn đạt thời gian.

 • “Can” là thì hiện tại và có nghĩa là có thể làm được điều gì đó.

Ví dụ: I can (I am able to) do a cartwheel and stand on my hands.

(Tôi có thể làm một chiếc xe đẩy và đứng bằng tay mình)

 • “Could” cũng mang nghĩa là có khả năng để làm điều gì đó nhưng được sử dụng trong thì quá khứ

Ví dụ: When I was younger, I could (was able to) run very fast.

(Khi tôi trẻ hơn tôi có khả năng chạy rất nhanh)

 • Từ “Will” đề cập đến thì tương lai. Nó diễn đạt điều gì đó sẽ xảy đến trong tương lai

Ví dụ: When I retire, I will relax and enjoy myself.

 • “Would” là quá khứ của “Will”. Nó diễn ra trong quá khứ nhưng vẫn thể hiện một sự kiện không thể tránh khỏi.

Ví dụ: The teacher said he would fail the test if he didn’t study.

(Giáo viên nói rằng anh ta sẽ trượt bài kiểm tra nếu không học)

 • Những từ “May” và “Might” tương tự như “Will” nhưng chúng mang sắc thái không chắc chắn hơn. Nó diễn đạt một khả năng nhưng người nói hoàn toàn không chắc chắn.

Ví dụ: When I retired, I may travel the world if I have the money.

(Khi tôi nghỉ hưu, tôi có thể đi du lịch khắp thế giới nếu có tiền.)

I might want to go to the party if I am feeling better later.

(Tôi có thể muốn đi dự tiệc nếu lát nữa tôi cảm thấy tốt hơn)

 • Sự chắc chắn / Khả năng

Động từ khiếm khuyết cũng diễn đạt một khả năng. Chúng được sử dụng khi người nói chắc chắn hoặc chúng được sử dụng khi chúng không chắc chắn 100% về kết quả.

 • “Can” được sử dụng khi bạn chắc chắn về một điều gì đó

Ví dụ: Yes, I can (I am certain I will) make it to the meeting on Friday

(Có, tôi có thể (tôi chắc chắn tôi sẽ) tham gia cuộc họp vào thứ sáu)

 • “Could” mang ý nghĩa giống “Can” nhưng người nói có sự không chắc chắn

Ví dụ: I could make it to the meeting on Friday if my train arrives on time

Động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh

(Tôi có thể đến cuộc họp vào thứ Sáu nếu tàu của tôi đến đúng giờ)

 • “Might” tương tự như “Could”. Nó được dùng khi người nói không chắc chắn. Người nói có thể chọn từ “May” thay cho “Might”

Ví dụ: I might (could) make it in time if there is no traffic.

(Tôi có thể đến kịp nếu không có tắc đường)

Hoặc

I may (might / could) make it in time if there is no traffic.

 • Xin phép

Nhiều từ trong số này cũng được sử dụng để xin phép. Giống như một số định nghĩa khác của modal verbs, chúng có một chút không chắc chắn hoặc cho thấy khả năng. Việc sử dụng chúng trong một câu hỏi được coi là trang trọng và lịch sự. Tuy nhiên, có một số từ được coi là trang trọng hơn những từ còn lại.

 • Rất trang trọng:

May I sit next to you? (Tôi có thể ngồi cạnh bạn không?)

 • Trang trọng:

Could we look for a restroom? (chúng ta có thể tìm một phòng nghỉ được không?)

 • Không trang trọng:

Can we go to the carnival? (Chúng tôi có thể đến lễ hội được không?)

 • Sự cần thiết

Các động từ khiếm khuyết có thể được sử dụng để diễn tả sự cần thiết của một cái gì đó.

 • “Must” được sử dụng để diễn đạt một số loại yêu cầu” 

Ví dụ: The customers must (need to) have a library card to take out a book

  (Khách hàng phải (cần) có thẻ thư viện để mượn một cuốn sách)

 • “Must” cũng có thể dùng khi người nói muốn thuyết phục và nó có nghĩa nhẹ hơn dạng chỉ huy của nó với nghĩa phải làm gì đó.

Ví dụ: You must (need to) watch that new TV show. It is really good!

(Bạn phải (cần) xem chương trình truyền hình mới đó. Nó thực sự rất hay!)

 • Từ  “Will” có nhiều cách sử dụng như đã đề cập ở trên nhưng khi dùng trong trường hợp cần thiết, nó thường mang sắc thái một câu lệnh

Ví dụ: You will (have to/ must) go to your room or you won’t get dinner.

(Con phải về phòng của mình nếu không con sẽ không được ăn tối)

 • “Shall” tương tự như “Will” trong trường hợp diễn đạt sự cần thiết. Nó dùng để chỉ huy hoặc đưa ra hướng dẫn

Ví dụ: The man shall (will / must) pay the fine, unless he wants to go to jail.

(Người đàn ông sẽ phải trả tiền phạt, trừ khi anh ta muốn đi tù)

 • Tuy nhiên, “shall” không thường được sử dụng. Bạn sẽ không nghe thấy nhiều người nói tiếng Anh bản địa sử dụng nó và bạn có thể không thường xuyên sử dụng nó. “Will” sẽ là một từ phổ biến hơn nhiều.

Tìm hiểu thêm: Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) và các kiến thức cần nhớ

Bây giờ bạn đã biết về modal verbs là gì cũng như cách chính xác để sử dụng chúng, giờ là lúc để thực hành rồi đấy. Chúng sẽ được sử dụng mọi lúc trong Tiếng Anh, vậy nên hãy cố để đưa chúng vào những câu nói của mình nhé.

>> Bài liên quan: